Số dư tài khoản: 0 point
User: Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)
Tên chữ ký: Xuân tiên

Kết quả phân tích chữ ký của bạn theo Chữ ký tính cách:

  • Ngoài những yếu tố tính cách ở phía trên bạn còn có những tâm lý với các trạng thái đặc biệt như sau: