Số dư tài khoản: 0 point
User: Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)
Tên chữ ký: thương

Kết quả phân tích chữ ký của bạn theo 42 ấn ký:

  • Chữ ký này có 3 nét. báo hiệu thuộc loại Bất lực, Vận Hung.
    Ý nghĩa: Số nét chữ ký này là lực bất tòng tâm. Là người có học có khả năng công tác nhưng lại không thể đem ra ứng dụng nó được, rất khó biến các tiềm năng thành cơ hội mà lại toàn làm các cơ hội thành rủi ro. Càng tính toán càng thiếu may mắn. Nết chữ ký này xấu không nên dùng.
    Cách giải: Thế lực bên ngoài quá lớn mạnh, sức mạnh nội tại không đủ không thể biến đổi bên ngoài. Phải thay đổi cách tiếp cận nguồn lực.