Số dư tài khoản: 0 point
User: Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)
Tên chữ ký: Nguyễn Cảnh Tùng Quân

Kết quả phân tích chữ ký của bạn theo Chữ ký tính cách: