Số dư tài khoản: 0 point
User: Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)
Tên chữ ký: Mai

Kết quả phân tích chữ ký của bạn theo Chữ ký tính cách:

  • Hiển thị cách cục chữ ký : Trong cuộc sống và công việc bạn thường có lối phương pháp theo hướng Làm việc có tính chiến lược rất cụ thể, làm việc theo từng bước, từng giai đoạn, thích hợp giải quyết những việc phức tạp khó khăn.

  • Ngoài những yếu tố tính cách ở phía trên bạn còn có những tâm lý với các trạng thái đặc biệt như sau: