Số dư tài khoản: 0 point
User: Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)
Tên chữ ký: Ngt

Kết quả phân tích chữ ký của bạn theo Chữ ký tính cách:

  • Hiển thị cách cục chữ ký : Trong cuộc sống và công việc bạn thường có lối phương pháp theo hướng Thành tựu bộc phát bất ngờ ngay từ thời thanh niên, hay có những ý tưởng bứt phá bất ngờ. Khởi đầu công việc đều rất thuận.

  • Ngoài những yếu tố tính cách ở phía trên bạn còn có những tâm lý với các trạng thái đặc biệt như sau: