Số dư tài khoản: 0 point
User: Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)
Tên chữ ký: Thuỷ

Kết quả phân tích chữ ký của bạn theo Chữ ký tính cách:

  • Hiển thị cách cục chữ ký : Trong cuộc sống và công việc bạn thường có lối phương pháp theo hướng Có hai cuộc sống khác biệt với nhau, đời sống gia đình và sự nghiệp luôn luôn đi ngược lại nhau.

  • Ngoài những yếu tố tính cách ở phía trên bạn còn có những tâm lý với các trạng thái đặc biệt như sau: