Số dư tài khoản: 0 point
User: Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)
Tên chữ ký: Yến

Kết quả phân tích chữ ký của bạn theo Chữ ký tính cách:

  • Hiển thị cách cục chữ ký : Trong cuộc sống và công việc bạn thường có lối phương pháp theo hướng Thiên hướng cuộc sống nội tâm, thường hay suy nghĩ, nhưng lại không đưa ra một quyết định nào, dễ có khuynh hướng nghệ thuật, nhà văn, nghệ sỹ…

  • Ngoài những yếu tố tính cách ở phía trên bạn còn có những tâm lý với các trạng thái đặc biệt như sau: