Số dư tài khoản: 0 point
User: Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)
Tên chữ ký: Quan

Kết quả phân tích chữ ký của bạn theo 42 ấn ký:

  • Chữ ký này có 4 nét. báo hiệu thuộc loại Kiên định, Vận Cát.
    Ý nghĩa: Số nét chữ ký này là người có đức kiên trì, nhẫn nại, có thể đi lên từ tay trắng thành đạt được. Do có chí và sự tỉ mỉ, nên thường dự chù các kế hoạch và các phương án hiệu quả. Số hay có được cơ xưởng, đất đai điền sản rộng. Và phát triển được những tài sản cố định lên.
    Cách giải: Chỉ có thể chiến thắng nếu sự tập trung nguồn lực là chính xác. Không được phép có quá nhiều mục tiêu. Sẽ thành bị dàn trải.