Số dư tài khoản: 0 point
User: Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)
Tên chữ ký: bluesky

Kết quả phân tích chữ ký của bạn theo 42 ấn ký:

  • Chữ ký này có 12 nét. báo hiệu thuộc loại Nhọc xác, Vận Hung.
    Ý nghĩa: Số nét chữ ký này có ý chí kiên cường, có hoài bão, có học hành khoa bảng nhưng chỉ duy cá tính cực đoan dẫn tới người thân bạn bè xa lánh. Thường thành công trong lao khổ hoặc chết rồi việc mới thành công. Số nét chữ ký này không được hưởng thành quả của mình.
    Cách giải: Muốn thay đổi bản chất thì phải hiểu căn cơ. Căn cơ chỉ là kết cấu tạo thành nên.