Số dư tài khoản: 0 point
User: Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)
Tên chữ ký:

Kết quả phân tích chữ ký của bạn theo Chữ ký tính cách:

  • Người sử dụng chữ ký này thường có xuất thân Khó tưởng tượng. Thiếu sự sáng tạo, không có đầy đủ hình tượng trong tư duy và suy nghĩ. Thiếu sáng tạo hình ảnh vật thể.